Vedtægter | opstandelseskirken.dk

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vedtægter

Opstandelseskirkens Sogns Menighedspleje

§1. Navn og hjemsted

1.1. Opstandelseskirkens Sogns Menighedspleje er en selvstændig institution (juridisk person) inden for det folkekirkelige menighedsarbejde, der udføres fra Opstandelseskirken.

Menighedsplejens adresse er:
Opstandelseskirkens Sogns Menighedspleje
Gymnasievej 2
2620 Albertslund.

1.2. Menighedsplejen er medlem af De Samvirkende Menighedsplejer.

§2. Formål

2.1. Menighedsplejen har til formål at øve diakonalt arbejde overfor sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.

2.2. Menighedsplejen ledes af en bestyrelse, der påtager sig opgaver og tilrettelægger arbejdet efter tidens skiftende behov, således at der materielt og/eller åndeligt ydes hjælp og støtte under hensyntagen til samfundets sociale og sundhedsmæssige ydelser.

§3. Bestyrelsen

3.1. Menighedsplejens bestyrelse består af 7 medlemmer. Mindst 4 af bestyrelsens medlemmer udpeges blandt Opstandelseskirkens Sogns Menighedsråds medlemmer. Menighedsplejens bestyrelse udpeger de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af folkekirken og have et tilhørsforhold til Opstandelseskirken. Menighedsrådet godkender den endelige sammensætning af menighedsplejens bestyrelse. Hvis et bestyrelsesmedlem får langvarigt forfald eller udtræder af bestyrelsen, vælger enten menighedsrådet eller menighedsplejens bestyrelse et nyt medlem for resten af funktionsperioden alt efter det udgåede medlems tilhørsforhold. Ordinært valg foretages senest tre måneder efter et valg til nyt menighedsråd.

Uden for valg kan kirkens faste præster og sognemedhjælper være medlemmer af bestyrelsen.

3.2. Valgperioden er 4 år. Genvalg kan finde sted.

3.3. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer. Formand og næstformand kan ikke samtidig bestride hvervet som kasserer.

Der føres protokol over alle beslutninger, som bekræftes ved de tilstedeværende medlemmers underskrift.

Alle beslutninger, herunder beslutninger vedr. driftkapital, træffes ved stemmeflerhed, medens dispositioner overfor formue, herunder fast ejendom, kræver tilslutning af mindst 2/3 af bestyrelsen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

En gang årligt aflægger bestyrelsen beretning overfor menighedsrådet, samt forelægger menighedsrådet det reviderede regnskab, jfr. §4, til orientering. Bestyrelsen søger desuden på anden vis, f.eks. gennem kirkebladet, at gøre sognet bekendt med sin virksomhed, ligesom det reviderede regnskab kan fremlægges til eftersyn for sognets beboere, f.eks. på opslagstavlen.

3.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

3.5. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde efter behov, dog mindst to gange om året, og når mindst to medlemmer forlanger det. I formandens fravær indkalder næstformanden til bestyrelsesmøde. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden. Formanden (eller næstformanden) leder bestyrelsesmødet.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

3.6. Bestyrelsen leder menighedsplejens opgaver i overensstemmelse med nærværende vedtægter. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

3.7. Den daglige ledelse udgøres af formand, næstformand og kasserer.

3.8. Bestyrelsen antager frivillig og eventuel lønnet arbejdskraft til løsning af de opgaver, den vælger at påtage sig.

3.9. Et valgt bestyrelsesmedlem kan udelukkes, hvis vedkommende modarbejder eller viser åbenbar ligegyldighed overfor menighedsplejens formål. Afgørelse herom træffes af menighedsrådet.

§4. Økonomi, regnskab og revision

Menighedsplejen fører regnskab over indtægter, udgifter og formue. Regnskabet revideres af en revisor, der vælges af Opstandelseskirkens Sogns Menighedspleje.

4.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

4.2. Foreningens regnskab føres af kassereren.

4.3. Kassereren må oprette og disponere alene over bankkonti, girokonti, netbank, tilhørende bankkort og andre bankforretninger. Formanden og næstformanden må sammen disponere over bankkonti ved begges underskrift.

4.4. Regnskabet revideres af den af bestyrelsen udpegede revisor. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
Dog skal uanmeldt revision foretages mindst en gang årligt. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

§5. Vedtægtsændring

Forandring af disse vedtægter skal forelægges De Samvirkende Menighedsplejer og derefter godkendes af Opstandelseskirkens Sogns Menighedsråd.

§6. Ophør

6.1. Opløsning af menighedsplejen eller udmeldelse af De Samvirkende Menighedsplejer kan kun ske, når beslutning er vedtaget af den samlede bestyrelse og godkendt af Opstandelseskirkens Sogns Menighedsråd.

6.2. I tilfælde af opløsning træffer menighedsrådet efter samråd med De Samvirkende Menighedsplejer bestemmelse om anvendelse af menighedsplejens formue og ejendele til lignende formål inden for den evangelisk-lutherske folkekirke.

§7. Ikræfttræden

Disse vedtægter har gyldighed fra den 1. juni 2014.

 

Ophavsret: